Bakgrunn | Mål for aksjonen | Hvem står bak? | Internasjonal støtte | Ressurser | Aksjonens ledelse


Støtt arbeidet med oljeskadde fugler!
Arbeidet med de oljeskadde fuglene etter Rocknes-havariet krever også endel økonomiske ressurser. Myndigheter, skipsforvaltere og forsikringsselskap (GARD) har så langt sagt nei til å bidra. Synes du arbeidet er viktig? Støtt oss gjerne med et lite bidrag på bankkonto 6527.05.06148.

Takk til våre sponsorer!
Etablering og drift av mottaket for oljeskadde fugler har hatt behov for et stort spekter av utstyr og andre ressurser. Forespørsler til en rekke bedrifter har gitt svært god respons - og vi takker for all støtte som har muliggjort arbeidet så langt! Se hele sponsoroversikten her.

Siste nytt!

24.02.2004

Arbeidet i mottaket avsluttes i dag
Etter én måneds drift avslutter vi arbeidet i mottaket med utsetting av den siste ærfuglen i systemet. I avslutningen av arbeidet inngår også nedrigging av basseng og utstyr. Mye utstyr innkjøpt til mottaket er allerede sendt til IFAW sitt hovedlager i Southampton hvor det blir liggende klart til nye oljesøl som nok dessverre kommer.

For oss i ledelsen av mottaket gjenstår det en del arbeid med blant annet ivaretagelse av utstyr som forblir i Bergen - og ikke minst en oppsummering av arbeidet i Aksjon Rein Fugl. Resultatene kommer til å bli internt evaluert - hva som kommer til å skje i forhold til myndighetene gjenstår å se, men etablert dialog fortsetter. Generelt sett er vi godt fornøyd med gjennomføring av arbeidet fra alle involverte parter - og vi tror svært mange har lært mye i denne prosessen. Det skal vi komme tilbake til.

Oppfølging av rehabilitert fugl vel i gang
Som nevnt i forrige "bulletin" så er det satt i gang et oppfølgingsprosjekt på stokkand og fiskemåke i Bergensdistriktet - dvs. studier på drøyt 30 individer av disse to artene som er rehabilitert og sluppet fri de siste 14 dagene. I tillegg vil et liknende antall "kontrollfugler" (ikke oljeskadet) inngå i prosjektet. Kunnskap om hva som skjer med fuglene i form av habitatbruk, atferd og overlevelse etter utsetting inngår i dette prosjektet. Dette er et essensielt kunnskapsområde når det gjelder rehabilitering av oljeskadet fugl - og studier er også sterkt etterspurt internasjonalt.

En takk til alle!
Gjennomføring av Aksjon Rein Fugl er muliggjort ved at svært mange har gitt av sin tid - til en lang rekke arbeidsoppgaver siden oppstarten 24 januar. I tillegg har vi også fått en omfattende støtte fra en rekke bedrifter og masse positive tilbakemeldinger fra folk flest. Vi rekker en foreløpig stor takk til alle! Vi kommer tilbake med mer når vi har fått avviklet mottaket og summet oss litt...17.02.2004

Jevn drift og avsluttet inntak
14 dager går fort når det er mye som skal gjøres. Siden sist har arbeidet på mottaket på Horsøy kommet inn i gode rutiner med behandling og rehabilitering av oljeskadde sjø- og vannfugler. Antallet fugler inn til mottaket økte jevnt den første uken i måneden og endte til slutt på knapt 130 individer. Ressurser til båt og mannskapsleie var begrenset og ble avsluttet etter åtte dager. Samlet innsats med erfarent mannskap og godt egnede båter var 24 "dagsverk" (tre team på sjøen i åtte dager). En klar erfaring så langt i arbeidet er at denne ressursen er avgjørende for antallet oljeskadde fugler som kan bringes inn til et mottak.

Svømmetrening og utsetting
En viktig fase i rehabiliteringsarbeidet er etter at fuglene er rengjort for olje ("vasket"). Etter en økt med tørking av fuglene i "tørkerommet" er det tid for prøvesvømming i bassengene. Over noen dager til en uke har de fleste fuglene en tørr og vannavstøtende fjærdrakt - og de er klare for utsetting om kondisjon og tilstand ellers er tilfredstillende (sjekkes vha. blodprøver og vektkontroll). Gjennom et rekkesystem av bassenger flyttes ærfuglene (flest av denne arten i dette prosjektet) til den siste svømmetesten. Så er det klart for en tur tilbake til friheten!

Utsetting i ferskvann og sjø
Oljesølet etter Rocknes-havariet rammet to hovedgrupper av fugler - typiske sjøfugler hovedsakelig knyttet til det marine miljøet (eks. alkefugler og sjøender som ærfugl) og vannfugler som hovedsakelig er knyttet til ferskvannsmiljøet, men som i kalde perioder med islegging også tilbringer mye tid på sjøen (eks. stokkender). De forskjellige måkeartene som er berørt (fiskemåke, gråmåke, svartbak og hettemåke) faller litt ulikt inn i disse to kategoriene. Sjøfuglene er utelukkende hentet inn fra sjøen, mens vannfuglene stort sett er hentet i fra ferskvannsmiljøer i Bergen, Askøy og på Sotra. Ved utsetting har vi valgt å slippe alle stokkender og måker ut i ferskvannsbiotoper og alle ærfuglene slippes ut på Herdla, et område som har lite eller ingen olje i strandsonene. Det er fremdeles en del olje igjen i det mest berørte områdene nær havaristedet - men opptak av olje har nå pågått i flere uker, noe som sterkt reduserer muligheten for at rehabiliterte fugler skal komme i kontakt med olje en gang til. 100% sikker kan vi selvsagt ikke være, men sannsynligheten for kontakt med olje på ny vurderes som liten. Noen vil sikkert ønske at fuglene skulle vært holdt inne i mottaket til oljeopprenskingen var avsluttet, men det er et vesentlig moment at fuglene slippes ut fra fangeskap så snart de har almentilstand og kondisjon "over kriteriegrensen" for frislipp (vetrinærbaserte kriterier).

De første ærfuglene blir sluppet etter behandling. Foto © Paul Kelway - IFAW
De første ærfuglene blir sluppet etter vask og behandling. Foto © Paul Kelway - IFAW

Oppfølging av utsatte fugler
Per 16. februar har vi allerede satt ut over 50% av fuglene som har vært under rehabilitering og innen en uke vil de aller fleste være ute i det fri. Som nevnt under målsettingene med dette arbeidet så ønsker vi å vinne erfaring og kunnskap. Et sentralt spørsmål knyttet til rehabilitering av oljeskadd fugl er overlevelse etter utsetting. Det foreligger allerede en del forskning på dette tema internasjonalt - og med gode resultater (god overlevelse), men det er et stort behov for nye studier. Vi har allerede igang oppfølgende studier i regi av NNI (www.nni.no), med spesiell fokus på fiskemåke og stokkand. Vi har relativt gode muligheter til oppfølging av disse artene da de nytter ferskvannsmiljøer i distriktet. Et oppfølgende studium på ærfugl hadde vært sterkt ønskelig, men vi har ikke tilgang på de nødvendige ressurser for å gjennomføre dette. Alle frisatte ærfugler er imidlertid merket med standard metallring (Stavanger Museum) så det er en viss mulighet for noen gjenfunn på sikt.

Myndighetene på besøk
Arbeidet på mottaket har vært omfattet av stor interesse av mange - både enkeltpersoner, skoler, forvaltning og media. Om resultatene fra Aksjon Rein Fugl skal kunne ha noen innvirkning på gjeldende politikk hos norske miljømyndigheter så er det viktig med en god dialog videre. Et viktig første skritt ble tatt i dag da representanter for Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Fylkesmannen i Hordaland besøkte mottaket. Hvilke inntrykk dette har gitt vet vi ennå ikke - men vi håper og tror at det var positivt. Resultatene så langt er iallefall gode med rundt 70% overlevelse på alle fuglene vi har mottatt på Horsøy - og over 50% av disse igjen satt ut i god tilstand.03.02.2004

Mottaket i full drift!
Etter en uke med intensivt arbeid på mange plan er nå mottaket i full drift, dvs oljeskadet fugl kan ivaretas fra mottak på kaien via førstehjelp, behandling og stabilisering til rengjøring for olje. De første fuglene er allerede på prøvetur i bassengene med godt resultatet. Det er nå over 100 fugler i mottaket så neste viktige fase er å få mange fugler rengjort og på plass ute i bassengene. Her skal de være fram til de er i en tilstand som gir grunnlag for utsetting. For å gi et lite innblikk i arbeidet har vi laget et lite bildegalleri her.

Flere frivillige
Vi trenger ennå flere frivillige som ønsker å arbeide med fuglene inne i mottaket. Det er også alltid en rekke forefallende og praktiske oppgaver som kommer opp hver dag, så nevenyttige sjeler setter vi stor pris på! Ta kontakt på tlf 56 14 05 01 (kontoret på mottaket) - eller med Karen på 90 66 07 34 eller Hilde på 98 23 27 94.

Mange bedrifter har støttet oss
Et mottak som det vi nå har fått igang krever ganske mange ressurser av ulikt slag. Ved forespørsel til en rekke bedrifter har vi nesten ikke få nei - og over 25 bedrifter har gitt sin støtte så langt i form av utstyr eller endog gratis arbeid. Se oversikt over sponsorer her.31.01.2004

"Aksjon Rein Fugl" går fremover med stødige skritt, antall fugl som plukkes inn fra skjær, svaberg, vann og parker øker fra dag til dag. Status lørdag ettermiddag var 67 fugl i forpleining på mottakssenteret på Horsøy, der de første fem alt er blitt befridd for oljen i fjærdrakten. Artsfordelingen er 51 ærfugl, 6 stokkand, 1 kvinand, 7 fiskemåke, 1 gråmåke og 1 alkekonge.

Daglig er tre båtlag ute for å fange fortrinnsvis ærfugl, de fleste oljeskadde fuglene er blitt fanget mellom Florvåg og Hanøytangen på Askøy. Lørdag ble det også tatt inn fire sterkt oljeskadde stokkender fra Arefjordvatnet ved Brattholmen, og ytterligere en fra Nygårdsparken. Seks fiskemåker og en gråmåke ble hentet fra Ortuvannet, Tveitevannet og Byparken.

Økende antall fugl betyr økende behov for frivillige, særlig til det arbeidet som er knyttet til stell og medisinsk behandling av fuglene på mottakssenteret. Det behøves også 1-2 medhjelpere i båtene pr. dag, man bør være godt vant med småbåter for å delta i dette arbeidet. Hvis du kunne tenke deg å delta, så ikke nøl med å ta kontakt!30.01.2004

Støtt mottaket for oljeskadd fugl!
Om du ønsker å støtte "Aksjon Rein Fugl" økonomisk, så hadde det vært mer enn velkomment. Vi har opprettet en bankkonto: 6527.05.06148 der store og små bidrag kan settes inn. Pengene vil bli brukt til utgifter til drift; husleie, strøm, utstyr, medisin o.l.27.01.2004

"Aksjon Rein Fugl" har idag mottatt melding om at mottaket for oljeskadet fugl er godkjent av Mattilsynet, uten merknader.25.01.2004

"Aksjon Rein Fugl" er i gang. Første fugl, en alkekonge, er under behandling på mottaket.
Bakgrunn

Hva gjør jeg hvis jeg finner en oljeskadet fugl?
 • Lar fuglen seg lett fange, plasser den i en pappeske med gode luftehull og mykt papir i bunnen.
 • Fugl som er mindre skadet og flyr eller svømmer aktivt unna må ikke stresses med gjentatta ettersøk.
 • Pass på at fuglen holdes varm.
 • Ikke prøv å gi mat eller vann.
 • La fuglen få fred - ikke sjekk den hele tiden.
 • Transporter esken med fuglen til rehabiliteringssenteret så fort som mulig.
 • Adresse: Horsøy Industrihavn, Horsøy sørvest på Askøy
  Tlf på mottaket: 56 14 0501 (fra kl. 1200 28. januar)

  Ikke prøv å vask fuglen selv! På rehabiliteringssenteret har den desidert størst sjanse for å overleve!

  Da lasteskipet Rocknes gikk ned i Vatlestraumen, Bergen mandag 20 januar var et stort oljesøl nesten umiddelbart et faktum. Med stadig flere meldinger om store mengder oljeskadd sjøfugl så var det mange mennesker som etterhvert ønsket å gjøre noe - bidra med en innsats for om mulig minke skadene på sjøfuglbestandene i området (se fugler.no). En rekke kontakter på kryss og tvers mellom personer og organisasjoner gav som resultat at en eventuell innsats burde koordineres i en felles aksjon. Men først måtte vi ha tillatelse fra myndighetene. Møte med myndighetene ble avholdt fredag 23. januar og lørdag var arbeidet i full gang. Vi hadde allerede da på hånd område for lokalisering av et mottak for oljeskadde fugler. Møtet fredag var med Kystverket (som leder den statlige oljevernaksjonen), Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland og det nye Mattilsynet (i funksjon fra 1/1-04). Vi fikk støtte for aksjonen - men ingen lovnad om ressurser.

  Hva er målet med aksjonen?

  Det nære mål med etablering av mottaket er å redde flest mulig sjøfugler fra en sakte oljedød, mao et tiltak i et dyreetisk perspektiv. Den umiddelbare reaksjon fra de aller fleste som engasjerer seg i når oljesøl inntreffer og mange sjøfugler skades ligger på dette planet. Men det finnes en lang rekke andre viktige argumenter for å forsøke en aksjon som denne i Norge. Det har skjedd mye internasjonalt når det gjelder å skaffe seg bedre kunnskaper om hvordan oljeskadd fugl skal behandles - kunnskap innhentet fra et stort spekter av større og mindre aksjoner de siste 20 årene. Uten å gå i detalj på dette så er prognosene for rett behandlet oljeskadd fugl vesentlige bedre nå en for 20 år siden da "norsk policy" ble fastsatt (ingen innsamling og behandling av oljeskadd fugl) - og under kontinuerlig forbedring ut fra løpende erfaring fra stadig nye oljesøl. At vi ble lovet direkte hjelp fra internasjonale organisasjoner som hadde denne oppdaterte kunnskapen var et vesentlig moment for flere involverte for i det hele tatt å sette i gang aksjonen.

  Aksjonen har ikke som premiss at denne aksjonen kunne gi direkte bestandsmessige virkninger på berørte fuglebestander i skadeområdet (normalt et vesentlig spørsmål hos norske miljømyndigheter i dette spørsmålet). Det får bli en eventuell positiv følgeeffekt. Involverte parter i aksjonen mener at det er vesentlig å vinne erfaring og kunnskap som kan gi grunnlag for bedre resultater for hver aksjon som gjennomføres. Slik kunnskap kan bli svært sentral dersom neste oljesøl (som kommer et eller annet sted - og potensielt i et svært stort omfang) rammer arter og bestander som på et bestandsmessig nivå kan bli svært negativt påvirket, et ikke urealistisk tilfelle er et stort oljesøk i Varangerfjorden som rammer tusenvis av stellerender. Stellerender som overvintrer i Varangerområdet utgjør en svært viktig del av verdenspopulasjonen. Mange andre eksempler av ulik alvorlig karakter er sannsynlige scenarier og spørsmålet er da om vi da også skal sitte på gjerdet - avlive fugl i svært sårbare bestander eller gjennomføre aksjon med "innsamling, behandling, rehabilitering og utsetting". Da trenger vi best tilgjengelig kunnskap om både aksjon og operasjon av mottak.

  Hvem står bak?

  Aksjonen er satt opp som en fellesaksjon mellom organisasjoner og fagmiljø (se nedenfor). Det er etablert et styre som leder aksjonen i akuttfasen - så vil det bli arbeidet med utvikling av organisasjonen underveis - alt basert på behovet for å gjøre en best mulig jobb.

  Internasjonal støtte - profesjonelt arbeid

  Aksjon Rein Fugl har internasjonal støtte - i første rekke gjennom organisasjonen International Fund for Animal Welfare - IFAW. De fire første fra IFAW var på plass i Bergen allerede lørdag 24. januar - og tirsdag 28. er det åtte personer i temaet - fra fem ulike nasjoner. Arbeidet de har utført så langt ser absolutt profesjonelt ut, og fugler som er kommet til mottaket går gjennom en standard prosedyre der helsetilstand sjekkes og stabiliseres før hvile og foring. Rengjøring av den enkelte fugl for olje kommer først etter noen dager - fra 2-5 dager alt etter tilstand m.m. Mottaket er også befart av Mattilsynet, og det er daglig norsk vetrinær på plass.

  Ressurser

  Det står en rekke frivillige å venter på å slippe til - dette organiseres nå slik at staben oppgraderes etter behov. Den enkelte organisasjon holder orden på sine rekker - men også mange utenfor organisasjonene har meldt sin interesse for å bidra, og det vil de få etterhvert og etter behov.

  Når det gjelder utstyr og økonomiske ressurser arbeides det kontinuerlig med dette og mange har så langt bidratt - også flere og flere bedrifter.

  For styret i Aksjon Rein Fugl

  Arnold Håland

  Aksjonens ledelse

  Leder: Arnold Håland. Fagbiolog og daglig leder i NNI - www.nni.no
  Repr.: Dag Gjerde, Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland - cyberbirding.uib.no/nof/
  Repr.: Hilde Olsen - NOAH Bergen - www.noahonline.org/index.shtml

  Veterinær: Nils Reither, Din Dyrlege, Bergen